KSIĘGOWOŚĆ

KADRY i PŁACE

DORADZTWO

FINANSE

KSIĘGOWOŚĆ

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, które obejmują:

– kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

– prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla celów rozliczeń dotacji i dofinansowań z instytucji rządowych i prywatnych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych,

– współpracę z biegłymi rewidentami w zakresie badań sprawozdań finansowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie pełnej księgowości to:

– zakładanie planów kont dla poszczególnych branż gospodarczych dopasowane do zapotrzebowań informacyjnych i analitycznych zarządu lub właściciela przedsiębiorstwa,

– tworzenie polityki rachunkowości,

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obejmują:

– kompleksowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla celów rozliczeń dotacji i dofinansowań z instytucji rządowych i prywatnych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji,

– współpraca z biegłymi rewidentami w zakresie sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcenia przedsiębiorstwa.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Nasz zespół świadczy również usługi w zakresie rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które obejmują:

– prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji,

– współpraca z biegłymi rewidentami w zakresie sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcenia przedsiębiorstwa.

KARTA PODATKOWA

Ponadto zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie rozliczenia karty podatkowej, które obejmują:

– czynności związane ze zgłoszeniem wyboru karty podatkowej jako sposobu rozliczania podatku dochodowego,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie rozliczania karty podatkowej to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych.

KADRY I PŁACE

KADRY

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie kadr, obejmujące:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej i polityki personalnej,

– sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem jak i ustaniem stosunku pracy, w zależności od rodzaju zawieranej umowy, w tym bieżące zgłoszenia/wyrejestrowania i zmiany w ZUS,

– kompleksowa analiza i prowadzenie teczek pracowniczych,

– kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

– prowadzenie kartotek urlopowych pracowników i ustalania wymiarów i limitów urlopów,

– prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, zarówno w trakcie trwania choroby jak i w okresie macierzyństwa czy rehabilitacji,

– prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie kadr to:

– sporządzanie regulaminów i planów urlopowych,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących sprawy personalne,

– przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej.

PŁACE

Kancelaria Gospodarcza świadczy usługi płacowe, które obejmują:

– naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczanych przez klienta,

– sporządzanie listy płac, a także rachunków do umów cywilnoprawnych,

– przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia (tzw. kwitki/paski wypłat),

– sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA),

– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,

Ponadto, w zakresie płac, świadczymy usługi:

– wystawiania zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

– przyjmujemy w siedzibie biura inspektorów ZUS i US, asystujemy i współpracujemy z pracodawcami w trakcie ewentualnych kontroli z ZUS lub Urzędu Skarbowego.

PFRON

Nasz zespół ekspertów świadczy również usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych oraz w zakresie obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegające na:

– rejestracji przedsiębiorcy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– przygotowaniu miesięcznych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy,

– przygotowaniu miesięcznych wniosków o refundację składek przedsiębiorcy niepełnosprawnego prowadzącego działalność gospodarczą,

– obliczaniu wysokości wpłat obowiązkowych do PFRON dla zakładów pracy zatrudniających powyżej 25 pracowników,

– wypełnianiu informacji podsumowujących (półrocznych i rocznych) dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych składanych do właściwych wojewodów,

– obsłudze korespondencji i sporządzaniu pozostałej dokumentacji wymaganej przez PFRON,

– uczestnictwie w kontrolach prowadzonych przez oddziały regionalne PFRON.

WNIOSKI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy również usługi dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, bezrobotnych lub obcokrajowców:

– przygotowujemy wnioski o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek ZUS,

– przygotowujemy wnioski o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia w rzemiośle,

– przygotowujemy wnioski do Urzędów Pracy rozliczające i potwierdzające zatrudnianie bezrobotnych,

– udzielamy porad w zakresie zatrudniania obcokrajowców i prowadzimy rozliczenia dofinansowań do pracowników młodocianych i OHP.

BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy Kancelaria Gospodarcza świadczy usługi:

– szkolenia wstępnego (zaraz po zatrudnieniu) i okresowego (w określonej częstotliwości w zależności od charakteru pracy lub stanowiska) dla pracowników udokumentowane kartą szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) oraz zaświadczeniem o odbytym szkoleniu okresowym,

– pomocy w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego polegającej na wykonaniu protokołów powypadkowych, statystycznych kart wypadku, przesłuchaniu poszkodowanego i świadków zdarzenia oraz współpracy z organami nadzorującymi prace zespołu powypadkowego,

– oceny ryzyka zawodowego identyfikujące zagrożenia w danym zakładzie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Polskimi Normami oraz oczekiwaniami organów nadzorujących, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

DORADZTWO

DORADZTWO GOSPODARCZE

W Kancelarii Gospodarczej doradztwo gospodarcze jest zbiorem usług świadczonych różnym podmiotom, jest uzupełnieniem usług rachunkowych i kadrowo-płacowych i może obejmować wiele aspektów działalności. Wspieramy rozwój każdego przedsiębiorcy i dbamy o bezpieczeństwo transakcji gospodarczych. Doradzamy dobór instrumentów finansowych niezbędnych każdej firmie.

Z chęcią dzielimy się swoimi kontaktami i budujemy wzajemne relacje wśród klientów. Współpracujemy z ekspertami i kadrą naukową. Inspirujemy rozwój firm przez tworzenie kultury innowacji.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOOSOBOWYCH

Oferujemy pełne wsparcie przed i podczas zakładania własnej działalności gospodarczej. Wyjaśniamy podstawowe aspekty prawne, pomagamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, ustalamy kody PKD, stawki VAT, porównujemy koszty i korzyści z wyboru różnej formy opłacania składek ZUS, przeprowadzamy przez cały proces formalności związanych z założeniem własnej firmy.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, szczegółowo omawiamy wszystkie korzyści i wady płynące z różnych jej rodzajów, wyjaśniamy podstawowe aspekty prawne, ustalamy kody PKD. Wspieramy w przejściu skomplikowanego procesu zakładania spółki prawa handlowego (np. spółki z o.o.), w formalnościach rejestracyjnych takich jak przygotowanie umowy spółki czy zgłoszenie spółki w KRS, Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. Dbamy o każdy etap rejestracji, aby ta przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

SZKOLENIA BIZNESOWE, ROZWOJOWE, PODATKOWE

Dokładamy wszelkich starań, aby firmy naszych partnerów nieustannie się rozwijały, dlatego organizujemy szereg szkoleń o tematyce biznesowej, rozwojowej czy podatkowej wspierających przedsiębiorców. Nasze szkolenia są pełne kreatywności i oparte na wiedzy połączonej z praktyką.

Kancelaria Gospodarcza Szatkowscy i Wspólnicy Sp. z o. o.
60-125 Poznań ul. Bosa 4/6 lokal 24
tel: 61 66 33 227
email: kancelaria@kancelariagospodarcza.eu